Merhaba Misafir

Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerine alan bilgisi ile bağlam kurabilme becerilerinin değerlendirilmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaştıkları olay ve olguları edindikleri alan bilgileri ile ne derece bağlam kurduklarını araştırmaktır. Ayrıca kurulan bağlamların kalıcı ve anlamlı öğrenmeye etkisi de incelenmek istenmiştir. Araştırma, Trabzon ilinin 5 farklı Anadolu Lisesi’nde her bir okuldan 40 öğrenci olmak üzere toplamda 200 tane 12. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu durumuyla tespit etmeyi amaçlayan tarama modeli tercih edilmiştir. Fizik (5 soru), biyoloji (6 soru) ve kimya (4 soru) alanı ile ilgili uzman görüşü dahilinde belirlenmiş toplamda 15 açık uçlu sorudan oluşan anket uygulaması ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin çoğunun ders sürecinde fizik, biyoloji ve kimya alanı ile ilgili edindikleri alan bilgileri ile günlük yaşamda karşılaştıkları olay ve olgular arasında bağlam kuramadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kazanım odaklı hazırlanan açık uçlu sorular doğrultusunda anlamlı ve kalıcı öğrenmenin de oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öncelikle konuyu anlatıp ilgili örneklerini sunmalarının yerine konuyla ilişkili bağlamlar üzerinden ders akışını sağlamaları, tam öğrenmenin gerçekleşmesi hususunda işe yarayabileceği şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 311-342
  • IO Kayıt No : 82263
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi