Merhaba Misafir

2017 Türkçe dersi ilk okuma yazma öğretim programı ve uygulamaya ilişkin öğretmen görüşleri

PDF

Öğretim programlarının ihtiyaçlara dayalı olarak geliştirilmesi kadar, geliştirilen programların ihtiyaca cevap verip veremediğinin değerlendirilmesi konusu da oldukça önemlidir. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim yılında uygulanmaya başlanan yeni ilkokul birinci sınıf Türkçe ilk okuma yazma dersi öğretim programını değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlk okuma yazma öğretim programının uygulama boyutunu derinlemesine analiz edebilmek için nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak, programın uygulanma süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları, video kayıtları ve fotoğrafların analizinden elde edilmiştir. Sonuç olarak ilkokul Türkçe dersi (ilk okuma yazma) öğretiminde program taslaklarının öğretmenler tarafından incelendiği ve sürece yönelik olarak öğretmenler tarafından bazı iyileştirici önlemlerin alındığı görülmüştür. Yeni programın yazma bölümü, yazma öğretim yaklaşımında tercihin (dik temel harflerle ya da bitişik eğik el yazısı ile) sınıf öğretmenine bırakılması önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken; harf gruplarının sırasının öğretimde sıkıntı oluşturması, okulların fiziki koşullarının elverişsizliği, bölgeler arasında okuma yazmaya geçiş sürecindeki farklılıklar, araç-gereç tedarik etmenin güçlüğü, öğretmen kılavuz kitaplarının olmaması programa yönelik olumsuzluklar olarak ön plana çıkmıştır. Bulgulara dayalı olarak öğretimdeki harf gruplarının gözden geçirilmesi, araç-gereç ve materyal için e-portal hazırlanması vb. önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 217-255
  • IO Kayıt No : 82260
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi