Merhaba Misafir

Ergenlerin öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi öz-sunum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmada ergenlerin öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi öz-sunum düzeylerinin ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca alt amaç olarak ergenlerin öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi öz-sunum düzeylerinin cinsiyet tarafından yordanıp yordanmadığı incelenmiştir. Araştırma İstanbul İlinde ortaokulda öğrenim gören 512 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Genel Öz-Yeterlik Ölçeği, Akın ve Akın (2012) tarafından uyarlanan Çocuk ve Ergenlerde Mükemmeliyetçi Öz-Sunum Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda r değeri 0.114 bulunmuş ve ergenlerin öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi benlik sunumu düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Ayrıca öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi öz-sunumun cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için T-Testi yapılmıştır. Sonuçta öz-yeterlik ve mükemmeliyetçi öz-sunumun cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür (p>0.05).

Yayınlandığı Kaynak : YBPD Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31461/ybpd.457869
  • Cilt : 2
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2587-1536
  • Sayfa Aralığı : 223-232
  • IO Kayıt No : 82060
  • Yayıncı : Muhammed Yıldız