Merhaba Misafir

Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Bu araştırmada okuma başarısını ölçmeye ilişkin bir ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Bu bağlamda ölçeğin kapsam geçerliliğini belirlemede alanında uzman 4 öğretim üyesi ve 3 öğretmenden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri sonrası 26 sorudan oluşan taslak ölçek 125 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ön pilot sonrası düzenlemeler yapılarak 2 soru ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemede iki yarı ve Alpha güvenirlik analizleri; geçerliliğini test etmek için ise madde analizleri yapılmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,87; Spearman-Brown katsayısı 0.85; Guttman Split Half katsayısı ise 0.85 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçeğin güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Tukey Nonadditivity değeri p=0.66’dır. Bu açıdan test içerdikleri seçenekler ve puanlama bakımından likert tipi toplanabilir bir ölçektir. Hotelling T değeri anlamlı düzeydedir (p<0.001). Bu kapsamda testin “okuma becerisini değerlendirme” fenomenini ölçmede etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca test homojen yapıda sorulardan oluşan güçlü ve özgün bir test olarak kabul edilebilir. Ayrıca testte bulunan iki madde, madde güçlüğünden, bir madde madde güvenirliğinden, iki madde ise madde ayırt ediciliğinden çıkarılmış olup ölçek son hali ile 20 sorudan oluşmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Dil Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.1501/Dilder_0000000255
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1300-3542
  • Sayı : 169
  • Sayfa Aralığı : 67-93
  • IO Kayıt No : 81482
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi