Merhaba Misafir

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilk mekteplerde insani ve toplumsal değerler eğitimi: Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye ders kitabı örneği

PDF

Çalışmada Cumhuriyet’in ilk yıllarında vatandaşlık ve ahlak eğitimi ile doğrudan ilgili bir ders materyali olan “Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye” adlı eser incelenmiştir. Mekâtib-i iptidaiyelerde okutulmak üzere hazırlanmış olan bu eser aynı zamanda Malumât-ı Medeniye derslerine hazırlık niteliğinde bir ahlak ve vatandaşlık bilgisi kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Eserde yer alan içerikten hareketle Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilkokullarda verilen değerler, vatandaşlık ve ahlak eğitiminin boyutları değerlendirilmiş, Cumhuriyet’in ilk yıllarında vatandaş yetiştirme düşüncesi içerisinde hangi özelliklerin öne çıkarıldığı ortaya konulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yaklaşımı kullanılmış, veriler içerik analizi ile değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kitapta “bireysel gelişim, toplumsal uyum ve dini inanç” kategorilerinde vatandaşlık ve ahlaki değerler yer almıştır. Bu kategoriler içerisinde bireysel gelişim ile ilgili değerlere %76.9 oranında, toplumsal uyum kategorisindeki değerlere %20.5 oranında, dini inanç kategorisine de %2.6 oranında yer verilmiştir. Kitapta günlük hayattan seçilen örnek olayların da kullanımı yoluyla çocuğun yakın çevresi ile de ilişkiler kurmasına önem verildiği, böylece verilen mesajların sadece bilgilendirmeyi esas almadığı, hayatta pratik olarak uygulanmasının da önemsendiği görülmektedir. Kitapta “ahlakî telkin” yaklaşımı esas kabul edilirken; çocuğun bilgi sahibi olduğu konu hakkında düşünüp fikir beyan etmesi ve kendisini ifade etmesi de önemsenen konular olmuş, bunun için de soru-cevap yöntemi bir öğretim yaklaşımı olarak benimsenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-0756
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 55-87
  • IO Kayıt No : 81463
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları