Merhaba Misafir

Okul öncesi dönemde besinler konusunun yaratıcı drama uygulamalarıyla öğretilmesinin öğrenme düzeyine etkisi

PDF

Toplumlar sağlıklı vatandaşlara sahip olmak ister. Sağlık ise bireyin beden, ruh ve sosyal yönden denge halinde olmasıdır. Sağlığımız üzerinde beslenme alışkanlıklarımızın önemli etkisi bulunmaktadır. Besinler, besin hijyeni, öğün, mevsim yiyecekleri gibi etmenler beslenmenin konusudur. Dengeli beslenme bireyin sağlıklı olması ve toplum sağlığı açısından önemlidir. Bireylerin okul öncesi dönemde edindikleri beslenme deneyimleri beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturmaktadır. Bu durum okul öncesi dönemde beslenme eğitimini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama uygulamalarının okul öncesi eğitim kademesinde eğitim gören beş yaş grubu öğrencilerin besinler konusundaki öğrenme düzeylerine etkisini belirlemektir. Bu amacı yerine getirmek için yarı deneysel yöntem benimsenmiştir. Çalışma grubu okul öncesi dönem eğitimlerine devam etmekte olan 5 yaş grubu öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda rastgele yöntemle 18 öğrenci deney ve 19 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır. Çocukların besin gruplarında yer alan besinlere ilişkin besin seviyelerinin yükseltilmesi, yemek yeme ve temizlik kurallarını öğrenmeleri için 6 hafta süren yaratıcı drama eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna verilen eğitim ise araştırmacı tarafından düz anlatım ve soru- cevap tekniğiyle sınırlı tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen ham veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistik paket programı üzerinden betimsel ve içkin analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonunda yaratıcı drama uygulamalarının, düz anlatım ve soru cevap tekniğine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, öğrenciler üzerinde olumlu etkileri nedeni ile özellikle okul öncesi dönemde biyoloji ve diğer fen konularının öğretiminde drama yönteminden yararlanılması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev967
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 141-158
  • IO Kayıt No : 79897
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi