Merhaba Misafir

STEM temelli etkinliklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, matematik, mühendislik ve teknoloji ile 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutumlarına etkisi

PDF

Bu çalışmanın amacı STEM temelli etkinliklerin fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, matematik, mühendislik-teknoloji ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutumlarına etkisini incelemektedir. Çalışmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada olduğu karma bir araştırma yöntemi olan açıklayıcı model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Eğitimi programının üçüncü sınıfında öğrenim gören 22 öğretmen adayıdır. Veri toplama araçları olarak STEM tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının fen, mühendislik-teknoloji ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tutumlarının arttığı, ancak matematiğe yönelik tutumlarının azaldığı tespit edilmiştir ve STEM-temelli etkinliklerin fen eğitimi için gerekli ve gerçek hayat problemlerini çözmede faydalı oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adayları bu çalışmada öğrendikleri etkinlikleri gelecekteki meslek yaşamlarında da uygulamak istediklerini belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17753/Ekev952
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 75
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 15-28
  • IO Kayıt No : 79885
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi