Merhaba Misafir

‘Kentli’ sığınmacılar meselesi ve belediyeler

PDF

Son yıllarda artan göç dalgalarıyla kentsel alanlarda yoğunlaşan göçmenler yeni kentsel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Türkiye’de farklı ve yeni göç politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunların çözümünde merkezi idareye olduğu kadar yerel yönetimlere de sorumluluklar düşmektedir. Farklı yerel yönetimlerce farklı uygulamalar görülen göç politikalarında bütünlüğün sağlanması uyum süreçleri açısından önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bütüncül göç politikalarına yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma, kentsel yaşamına uyum sağlaması beklenen göçmenlere dair uygulamalar ve sorun alanları üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmada boyunca göçmenlerin kentlileşme süreçleri ve uyum politikaları farklı sorun başlıkları altında ele alınmıştır. Üç ana başlık altında toplanan sorun alanları, olası çözüm önerileri ve ilgili aktörler üzerinden değerlendirilmiştir. İdari, ekonomik ve toplumsal başlıkları altında sorunlar, sorumlular ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca bu süreçte belediyelere düşen temel roller sorgulanmıştır. Yine yerel düzeyde uygulanabilecek farklı göç politikaları açısından değerlendirmeler yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 89
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 485
  • Sayfa Aralığı : 497-516
  • IO Kayıt No : 79748
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı