Merhaba Misafir

Bir stresör olarak yoğun bakım

PDF

Bu araştırma tanımlayıcı olarak, bir devlet hastanesi cerrahi yoğun bakım ünitesinde 01 Aralık 2016- 01 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında devlet hastanesi cerrahi yoğun bakımda yatan 454 hasta oluşturdu. Örneklemi ise; araştırmaya dâhil edilme ölçütlerine uygun olan ve katılmayı kabul eden 170 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında 14 sorudan oluşan hasta tanıtım formu, hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemek için Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÜÇSÖ) kullanıldı. Veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Tanımlayıcı değişkenler ortalama ve yüzdelik değerlerle sunuldu. Sosyo-demografik özelliklere göre oluşturulan gruplar (cinsiyet, medeni durum vb.) arası karşılaştırmalar normal dağılımlar için İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Independent Samples T-Test) analizleri kullanıldı ve normal olmayan dağılımlar için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılarak yapıldı. Hastaların yaş ortalamaları 47.34±18.98 idi. Yaşı 31-50 arasında olan, lise mezunu olan, kronik hastalığı olmayan, yoğun bakımda 2 gün yatan ve daha önce yoğun bakımda yatma deneyimi olmayan hastaların diğer hastalara göre yoğun bakımdaki çevresel stresörlerden daha fazla etkilendiği bulundu ve gruplar arasındaki fark anlamlıydı (p<0.001). Yine bekâr hastaların yoğun bakımdaki çevresel stresörlerden daha fazla etkilendiği bulundu ve gruplar arasındaki fark anlamlıydı (p<0.01).

Yayınlandığı Kaynak : YBPD Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31461/ybpd.453981
  • Cilt : 2
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2587-1536
  • Sayfa Aralığı : 207-214
  • IO Kayıt No : 78065
  • Yayıncı : Muhammed Yıldız