Merhaba Misafir

Şirketlerde kar payı dağıtım kararı ile muhasebede muhafazakârlık kavramı arasındaki ilişkinin analizi: BIST 100 örneği

PDF

Küreselleşme neticesinde rekabet ortamı uluslararası hale gelmiştir. Küresel rekabet ortamında şirketler varlıklarını ve büyümelerini sürdürebilmek için bir takım politikalar geliştirmek zorunda kalmıştır. Şirketlerin yatırımcılar ve kreditörler nezdinde güven ve itibar kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerden biri de muhafazakâr muhasebe uygulamalarıdır. Muhasebe muhafazakârlık kavramı az da olsa kar etmek ya da zarardan kaçınmak olarak anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda kar dağıtımı ile muhafazakârlık kavramı arasında bir ilişkinin olması beklenmektedir. Bu çalışmada kar dağıtımı ile muhasebede muhafazakârlık kavramı arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu doğrultuda BIST 100 Endeksinde yer alan şirketlere ait veriler kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Fakat sportif ve finansal şirketler bilançolarının farklılık arz etmesi nedeniyle çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Şirketlerden elde edilen veriler panel veri analizi ile incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-1415
  • Sayı : 9
  • Sayfa Aralığı : 47-58
  • IO Kayıt No : 73999
  • Yayıncı : Abdurrahim Emhan