Merhaba Misafir

Amatör futbolcuların antrenörlerde bulunmasını istedikleri liderlik tarzlarının tespiti ve örgütsel özdeşleşme (Sakarya il örneği)

PDF

Bu araştırmaya 261 futbolcu katılım göstermiştir. Araştırmada antrenörlerin liderlik tarzları ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada toplanan veriler SPSS 22 programına girilerek kodlanmıştır. Sosyo demografik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri tablolaştırılmıştır. Ölçeklerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Liderlik davranışları türleri ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi araştırmak için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanlar antrenörlerinin en fazla eğitici ve destekleyici liderlik davranışı sergilediklerini ( X: 4.20) düşünmektedir. Antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik (X: 3,71) davranışıdır. Antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik davranışıdır. Liderlik davranışları türleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05; r>0). Yani bir liderlik davranışı özelliği arttıkça diğeri de artmakta; biri azaldığında ise diğeri de azalmaktadır. Liderlik davranışları türleri ile özdeşleşme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05; r>0). Liderlik davranışları arttığında özdeşleşme de artmakta; liderlik davranışları azaldığında özdeşleşme de azalmaktadır. Sonuç: Bulgular neticesinde liderlik davranışları ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Çalışmaya katılanlar antrenörlerin en çok eğitici ve destekleyici liderlik davranışını sergilediklerini düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik davranışı olarak tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi (UHEYAD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17373/UHEYAD.2018.1.5
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8207
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2149-2492
  • Sayfa Aralığı : 67-87
  • IO Kayıt No : 73708
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.