Merhaba Misafir

Şüf‘a-önalım hakkı: Mecelle ve Türk Medeni Kanunu merkezli bir mukayese

PDF

Şüf‘a/önalım hakkı, hukuk sistemlerinin müştereken ele aldığı konulardan birisidir. Bu hak temelde bir malın mülkiyetinin, cebren de olsa bir başkasına nakledilmesini sağlar. Onun bu durumu, konuyu özel kılan bir hususiyettir. Bu farklı durumun netleştirilmesi ise mukayeseli bir çalışmayla daha mümkün olacaktır. Binaenaleyh, şüf‘a/önalım hakkı konusu ülkemizde ardı sıra geçerli olan iki hukuk sistemi (İslâm ve Türk) üzerinden mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. Bu çerçevede Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile son haliyle Türk Medeni Kanunu konuyu takipte temerküz edilen metinler olacaktır. Makalede evvela şüf‘a/önalım hakkı başta olmak üzere ilgili kavramlara yer verilecektir. Daha sonra hakkı doğuran sebepler ve akabinde ilgili şartlar ele alınacaktır. Hakkın kullanımı ile ilgili hükümler, bir sonraki başlığın konusudur. Son olarak da şüf‘a/önalım hakkı özelinde iki hukuk sistemi arasında mukayese yapılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 317-336
  • IO Kayıt No : 73558
  • Yayıncı : Mehir Vakfı