Merhaba Misafir

Kamu otoritesinin mubahı sınırlandırması bağlamında müellefe-i kulûba zekât fonundan pay verilmesi ile ilgili Hz. Ömer’in uygulaması

PDF

Hz. Ömer, sosyal şartların ve ihtiyaçların değişmesine bağlı olarak nassların yorumlanması ve uygulanması konusunda “maslahat” ve “makâsıd” merkezli bir ictihad (re’y) anlayışını benimsemiştir. Bu bağlamda Hz. Ömer’in nassların uygulanmasına yönelik birçok ictihad ve tasarrufu bulunmaktadır. Bunlardan özellikle müellefe-i kulûba zekât fonundan pay verilmesini yasaklaması, Ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi yasaklaması ve mehrin üst miktarını sınırlandırmaya teşebbüs etmesi gibi bazı uygulamaları ise kamu otoritesinin mubahı (hukuki serbest alanı) sınırlandırmaya yönelik tasarrufuyla ilgilidir. Hz. Ömer’in “şer’î ibaha” kapsamına giren nassların uygulanmasına yönelik tasarrufları incelendiğinde bunların temelde aynı fıkhî/hukukî ilke ve esaslara dayandığı görülmektedir. Bu yüzden “şer’î ibaha” kapsamına giren nassların uygulanmasına yönelik tipik bir örnek teşkil etmesi hasebiyle bu makalede münhasıran Hz. Ömer’in müellefe-i kulûba zekât fonundan pay verilmesini yasaklamaya yönelik ictihâdî tasarrufunun, kamu otoritesinin mubahı sınırlandırma yetkisi ile olan ilişkisi üzerinde durulması uygun görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 231-261
  • IO Kayıt No : 73553
  • Yayıncı : Mehir Vakfı