Merhaba Misafir

4-6 yaş grubu çocukların çizgi filmlerden etkilenme durumları

PDF

Kişiliğin hızlı gelişme gösterdiği okul öncesi döneminde, çocuğu yönlendirme-de etkili olan unsurlar arasında medya araçlarına dikkat çekilmektedir. Bunlardan en çok çocukların ilgisini çeken ve onları meşgul eden çizgi filmlerin etkileri konusunda da farklı çalışmalar yapılmıştır. Biz 4-6 yaş grubu çocuklar üzerinde yerli ve yabancı yapım çizgi filmlerin nasıl bir etkisi olduğunu karşılaştırmalı olarak belirlemeye çalıştık. Ço-cukların dört ayrı çizgi filmde işlenen temalar, karakterler, anlamlı figürler hakkındaki algı ve tutumlarını araştırdık. 4-6 yaş arası çocuklardan 15’i erkek, 15’i kız toplam 30 ço-cukla, mülakat yöntemiyle, çalışma yapılmıştır. Elde edilen verilere göre çocuklar kendi öz değerlerini yansıtan yerli çizgi filmleri daha çok sevdikleri, sevimli, sempatik, güçlü ve komik karakterleri benimsedikleri, bağırıp çağıran, kaba davranan, şiddet gösteren karakterleri benimsemedikleri, sevimli ve komik davranan kötü karakterlerin kötülükle-rini fark edemedikleri görülmüştür. Çocukların, önceden aşina oldukları dinî ve kültürel değerlere ait unsurları çizgi filmde de fark ederek bu kazanımlarını pekiştirdikleri anla-şılmıştır. Ayrıca, çocukların çizgi film algılarında ailelerinin telkinlerinin etkili olduğu; olay ve karakterlere, içinde bulundukları toplumun değerleri yönünde yaklaştıkları an-laşılmıştır. Bu yaş grubu çocukların iyi birer gözlemci oldukları, çizgi filmlerle ilgili bir-çok ayrıntıya dikkat ettikleri, karakterler, temalar ve figürler arasında ayrım yapabildik-leri tespit edilmiştir. Çizgi film izlemenin; oyun oynamaya karşılık geldiği, çocuğun de-ğerler sistemini beslediği, çocuksu güdülere hitap eden örtülü yönlendirmelerle çocuklar üzerinde etkili olduğu yönünde önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.9761/JASSS7552
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2148-4163
  • Sayı : 67
  • eISSN : 2147-2971
  • Sayfa Aralığı : 291-306
  • IO Kayıt No : 73227
  • Yayıncı : Association Esprit, Société et Rencontre