Merhaba Misafir

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının eğitsel mobil uygulamalara yönelik algıları

PDF

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitsel mobil uygulamaların öğrenme-öğretme sürecinde kullanımına yönelik algılarının Teknoloji Kabul Modeli temelinde detaylı olarak belirlenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim(phenomology) yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında proje geliştirme ve yönetimi I dersini alan 26 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının kullanmış oldukları mobil uygulamalar bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin kullanması muhtemel ve en yaygın olan uygulamalardan ilgili literatür incelenerek seçilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının eğitsel mobil uygulamalar ile ilgili olan algılarını belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen nitel veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adayları mobil uygulamaları dersin farklı aşamalarında, mobil uygulamaların bileşenlerine göre birçok amaç için kullanmanın faydalı olduğunu düşünmektedirler. Mobil uygulamaların özellikle ara yüz tasarımı öğretmen adaylarının algılamış olduğu kullanım kolaylığını etkilemektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları mobil uygulamaların sunmuş oldukları avantajları nedeniyle kullanıma ilişkin tutumlarının olumlu olduğunu ve öğretmenlik mesleklerinde bu uygulamaları kullanacaklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı öğretmen adayları ise öğrencilerin mobil cihazları oyun aracı olarak görmesi ve altyapı veya internet erişim sorunları nedeniyle eğitsel mobil uygulamaları kullanmaya yönelik kaygıları vardır.

Yayınlandığı Kaynak : Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (EKUAD)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2149-7702
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2587-0718
  • Sayfa Aralığı : 14-26
  • IO Kayıt No : 72735
  • Yayıncı : Sabri Sidekli