Merhaba Misafir

Duygusal ve psikolojik faktörlerin örgütsel tutum ve davranışlar üzerindeki rolü

PDF

Bu çalışmanın amacı örgütsel tutum ve davranışlar ile çalışanların sahip oldukları duygusal ve psikolojik faktörler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla yapılan araştırmaya İstanbul ve Ankara illerinde çeşitli sektörlerde farklı organizasyon ve düzeylerde çalışan 202 kişi katılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçta bütün değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş olup; gerek pozitif duygusal yatkınlık ve gerekse psikolojik sermayenin, örgütsel sinizm ve rol ötesi performansı anlamlı bir şekilde yordadığı bulgularına ulaşılmıştır. Pozitif duygusal yatkınlığın, psikolojik sermaye ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki arasında aracı rolü olmadığı fakat psikolojik sermaye ile rol ötesi performans arasında kısmi aracılık üstlendiği tespit edilmiştir. Sonuç ve tartışma bölümünde bu bulguların olası gerekçeleri tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 461-486
  • IO Kayıt No : 71953
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları