Merhaba Misafir

“Türkiye’de Orta Tahsil” Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası

PDF

Bu makalede Osmanlı Devleti’nden ulus devlet Türkiye’ye intikal eden ortaöğretim mirası analiz edilmeye çalışılmaktadır. Osmanlı eğitim modernizasyonu Cumhuriyet sonrası eğitim sistemimizin temellerini oluşturmaktadır. Sultan II. Mahmud ile başlayan Osmanlı sivil eğitim kurumlarının tesisi Tanzimat, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve II. Abdülhamid dönemleriyle yeni bir şekil almıştır. Bu dönemlerin ortaöğretim kurumlarını idadi ve sultani mektepleri oluşturmaktadır. Bunların Türkiye’ye intikal eden mirasını ise 1339 tarihli “Türkiye’de Orta Tahsil” başlıklı risale en güzel şekilde yansıtmaktadır. Buna göre; 12-16 yaşından yukarı gençlerin talim ve terbiyelerini üstlenen bu mektepler, talebeyi hayata hazırlamaktadır. Yurt sathına yayılmış, nitelik ve nicelik bakımından farklılık göstermektedir. Bu kurumlar millî duyguyu ve birliği sağlamalıdır, gençliği çalışma ve üretmeye sevk etmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 52
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 6680
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları