Merhaba Misafir

Adleryen Grupla Psikolojik Danışmanın Yetersizlik Duygusu ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi

PDF

Bu çalışmada üniversite öğrencelerine yönelik Adleryen Yaklaşım çerçevesinde, yetersizlik duygusu ile başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir grupla psikolojik danışma programı (Yetersizlik Duygusuyla Başa Çıkma Grupla Psikolojik Danışma Programı-YDP) geliştirilmiş ve programın yetersizlik duygusu ve psikolojik belirti düzeyleri üzerindeki etkisi iki hipotez ışığında test edilmiştir. Deney, plasebo ve kontrol gruplu öntest-sontest-izleme ölçümlü 3x3’lük deneysel model kullanılan çalışmaya 22’si kız, 14’ü erkek toplam 36 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yetersizlik Duygusu Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri’nden yararlanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 5
  • ISSN : 1302-1370
  • Sayı : 42
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 6661
  • Yayıncı : PDR Derneği