Merhaba Misafir

60-72 aylık çocukların değer eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin etkisi

PDF

Öykü temelli yaratıcı drama yönteminin, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların değer eğitimine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunu oluşturan on beş çocuğa, sekiz hafta devam eden, Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yöntemiyle Değerler Eğitimi Programı, kontrol grubunda yer alan on beş çocuğa ise Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu’nun belirlediği değerler doğrultusunda, öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Veriler Genel Bilgi Formu ve Çocuk Prososyallik Ölçeği ile toplanırken, verilerin analizinde; Mann Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Her iki grupta da sontest puanları lehine .05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Grupların sontest puanları karşılaştırıldığında ise deney grubunun sontest puanları lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney gurubunun sontest ve kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Bu sonuç Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yöntemiyle Değerler Eğitimi Programı’nın 60- 72 aylık çocukların değer gelişiminde etkili ve kalıcı sonuçları olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 36
  • ISSN : 1300-302X
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 105-117
  • IO Kayıt No : 65056
  • Yayıncı : 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi