Merhaba Misafir

Genel liselerde bütçe yönetimine ilişkin karşılaştırmalı bir çözümleme

PDF

Bu araştırmada Türkiye'deki genel liselerin gelir ve giderlerinin betimlenmesi, genel liselerde görev yapmakta olan okul müdürlerinin yeterlik, etkinlik, katılımcı bütçe, hesap verebilirlik, saydamlık, esneklik boyutlarında bütçe yönetimi konusundaki görüşlerinin ortaya konulması, okullarda bütçeden kaynaklı yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, okulların bütçe yönetimi süreçlerinin okul bileşenlerinin (okul müdürü, öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği üyesi) okul yaşantılarına yansımalarını onların deneyimlerinden yola çıkarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye'deki genel liselerde bütçe yönetimini okul müdürlerinin görüşleri doğrultusunda betimlemek ve okul bütçe uygulamalarının okul bileşenlerinin gündelik yaşantılarına yansımalarını onların deneyimlerinden yararlanarak ortaya çıkarmak için nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın nicel kısmında örneklem sayısı 1180 olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklemden araştırmacı tarafından geliştirilen "Bütçe Yönetimi Konusunda Anadolu Lisesi Müdürlerinin Görüşleri Anketi" ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise örnekleme türü olarak maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak üç farklı sosyo ekonomik bölgedeki okullardan 60 kişiyle (12 okul müdürü, 12 öğretmen, 12 öğrenci, 12 öğrenci velisi ve 12 okul aile birliği üyesinden), araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara belirli bir ödenek sağlandığı ancak sağlanan ödeneğin yeterli olmadığı ve harcama prosedürü ile ilgili sıkıntılar yaşandığı, okul müdürlerinin ve okul bileşenlerinin görüşlerine göre okulun kaynaklarının sınırlı olduğu ve bölgeler arası farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda okulların bütçe yapılanmalarının bütçe kaynaklı sorunlarını giderecek şekilde yeniden yapılanmasına gereksinim duyulduğu görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-5266
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 151-170
  • IO Kayıt No : 58792
  • Yayıncı : Kürşad Yılmaz