Merhaba Misafir

Özel hastane çalışanlarında iş güvencesizliği algısı

PDF

Çalışma hayatının ve işletmelerin, küreselleşme, ekonomik krizler ve artan rekabetin etkisiyle beraber önemli değişimlere uğraması, çalışanların işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına ve iş güvencesinde düşüşlere neden olmuştur. Bu araştırma ile özel hastane çalışanlarının iş güvencesizliği algı düzeyinin belirlenmesi ve bu algı düzeyinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Mayıs 2017 - Haziran 2017 arasında Yalova’da hizmet sunan özel bir hastanede ve bağlı kuruluşlarında gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için anket yöntemi kullanılmış olup; 147 anket formu toplanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların iş güvencesizliği algısının genel olarak düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç özel hastaneler açısından istenilen bir sonuçtur. Yine araştırma sonucunda iş güvencesizliği algı düzeyinin, katılımcıların cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna ve medeni durumuna göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği, hastanedeki çalışma süresine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İş güvencesizliği algısının hem çalışanlar hem de kurumlar açısından birçok konuya doğrudan etki ettiği düşünüldüğünde hastane yönetimlerinin çalışanlara iş güvencesi konusunda bazı taahhütler vermesi ve çalışanlarla gerekli psikolojik bağın kurulması yönünde çalışmalar yapması; ayrıca belirli aralıklarla iş güvencesi algısının ölçülmesi ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin yapılması da önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 230
  • Sayfa Aralığı : 61-70
  • IO Kayıt No : 58703
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı