Merhaba Misafir

8. sınıf Fen ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyinin değerlendirilmesi

PDF

Bu çalışmada, 8. sınıf Fen ve Teknoloji programı “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Elazığ il merkezinde amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 2 farklı okuldaki 80 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından çoktan seçmeli başarı testi hazırlanmıştır. Pilot uygulama sonucunda yapılan madde analizlerinde testin ortalama ayırt ediciliğinin rort= 0.43 olduğu görülmüştür. 30 maddeden oluşan bu testin güvenirlik katsayısı (KR-20) 0.81 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, ilgili ünitenin beş alt konusuna ilişkin kazanımlara ulaşma düzeyini gösteren mutlak başarı yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyi her bir alt problem için şu şekildedir. “Mitoz bölünme” ile ilgili olarak %80.31, “Kalıtım” ile ilgili olarak %62.8, “Mayoz bölünme” ile ilgili olarak %62.1, “DNA ve Genetik” ile ilgili olarak %67.4, “Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim” ile ilgili olarak %52.2. Ayrıca ünitenin içerdiği 30 hedef davranıştan 14'ünün öğrenciler tarafından kazanıldığı görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17679/inuefd.323415
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1300-2899
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2149-9683
  • Sayfa Aralığı : 62-72
  • IO Kayıt No : 58553
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi