Merhaba Misafir

8. Sınıf fen ve teknoloji dersinde üç boyutlu görsel materyal kullanımının başarıya ve tutuma etkisinin araştırılması

PDF

Bu çalışmanın amacı, 8. Sınıfta yer alan Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin öğretiminde üç boyutlu görsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir ortaokulda yer alan 67 öğrenci oluşturmuştur. Dersler iki grupta da 9 hafta süresince ders öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin öğretiminde üç boyutlu görsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin gelişiminde anlamlı seviyede etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma tamamlandıktan üç ay sonra başarı düzeyindeki bu gelişimin korunduğu görülmüştür. Buna ilaveten araştırmanın sonunda hem kontrol hem de deney grubundaki öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir seviyede arttığı belirlenmiştir. Ancak deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 14
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 85-102
  • IO Kayıt No : 55498
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi