Merhaba Misafir

6 yaş çocuklarının sayı kavramının gelişiminde kavram eğitim programının etkisinin incelenmesi

PDF

Bu araştırma; anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocukların sayılarla ilgili kavramları kazanmalarında ‘Kavram Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, Aydın İlinde bulunan ilköğretim okullarındaki anasınıflarına devam eden 6 yaş grubu 36 çocuk oluşturmuştur. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu, deneme modelindedir. Çocukların sayılarla ilgili kavramları öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla “Piaget Sayı Korunum Testi” kullanılmıştır. “Piaget Sayı Korunum Testi”; sayıları tanımaya, ayırt etmeye, eşleştirmeye, simgesel modellerini yazmaya yönelik 8 alt testten oluşmaktadır. Çocukların, “Piaget Sayı Korunum Testi” öntest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t testi, sontest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ise kovaryans analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, deney ve kontrol gruplarının “Piaget Sayı Korunum Testi”nden aldıkları öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p> .05). Sayılarla ilgili “Kavram Eğitim Programı” uygulaması sonrasında, deney ve kontrol grubundaki çocukların öntest puanları kontrol altına alındığında “Piaget Sayı Korunum Testi” sontest puan ortalamaları arasında sayıları tanıma, sayının kaç olduğunu söyleme, sayıları eşleştirme, sayının simgesel modelini yazma düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p< .05).

Yayınlandığı Kaynak : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2146-7862
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 38-51
  • IO Kayıt No : 53708
  • Yayıncı : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi