Merhaba Misafir

2009-2013 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan kültüründen izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının değerlendirilmesi

PDF

Kan dolaşımı infeksiyonları yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Staphylococcus aureus kan dolaşımı infeksiyonlarına en sık sebep olan etkenlerden biridir. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların sıklığının ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi klinisyenlere hastaların ampirik tedavisine ilişkin bilgiler sağlayabilmektedir. Bu çalışmada kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen S.aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları araştırılmıştır.Kan kültürleri BACTEC 9240 (Becton Dickinson, USA) otomatize kan kültürü cihazında yapılmıştır. İdentifikasyon ve antimikrobik duyarlılık testleri için Phoenix-100 (Becton Dickinson, USA) kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Beş yıllık dönem süresinde izole edilen 409 S.aureus suşunun % 33’ü metisilin dirençli olarak bulunmuştur. Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) suşlarının trimetoprim-sülfametoksazol, gentamisin, eritromisin, tetrasiklin, klindamisin ve rifampisin duyarlılık yüzdeleri sırasıyla % 74.3, % 36, % 16.6, % 41, % 37.2, % 48.6 olarak bulunmuştur. Metisilin duyarlı S.aureus (MSSA) suşlarının ise trimetoprim-sülfametoksazol, gentamisin, eritromisin, tetrasiklin, klindamisin ve rifampisin duyarlılık oranları sırasıyla % 89, % 73.8, % 59.7, % 74, % 66, % 76.6 olarak bulunmuştur. Kontrolsüz antibiyotik kullanımı direnç gelişimini arttırmaktadır. Akılcı antibiyotik kullanımı farkındalığının oluşturulması ve her merkezin kendi direnç profilini periyodik olarak değerlendirip ilgili komitelerle paylaşması direnç gelişimini önleyici unsurlardan olacaktır

Yayınlandığı Kaynak : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 31
  • ISSN : 1301-3114
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1301-3114
  • Sayfa Aralığı : 1-6
  • IO Kayıt No : 48538
  • Yayıncı : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği