Merhaba Misafir

Öğretmenlerin algılarına göre istenmeyen okul yöneticisi davranışları

PDF

ğretmenlerin görüşlerine göre istenmeyen okul yöneticisi davranışlarını belirlemek için yapılan bu araştırma nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında Erzincan ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 52 öğretmenin görüşü alınmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analiz yaklaşımlarından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öncelikle yapılan her bir görüşmeden elde edilen veriler kodlanmıştır. Kodlama süreci görüşmelerdeki ifadenin seçilmesi ve uygun olan kodun açıklama olarak kaydedilmesi ile tamamlanmıştır. Kodlama süreci tamamlandıktan sonra temalandırmaya geçilmiş, elde edilen kodların uygun temalar altında gruplandırılması sağlanmıştır. Sonrasında ise oluşturulan bu alt temaların benzerliklerine bakılarak üst temalar oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenler toplam 140 adet görüş ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler istenmeyen okul yöneticisi davranışları arasında en çok okul yöneticilerinin liderlik becerisinin eksik olması görüşünü ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğretmenler okul yöneticilerinin sorun çözme becerisinin olmaması, yöneticiliğinin zayıf olması, iletişim becerisinin yetersiz olması, sorumluluktan kaçması, gibi görüşleri de yoğun olarak ifade etmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 69
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 105-116
  • IO Kayıt No : 48049
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi