Merhaba Misafir

“Ortaokul öğrencileri için dinleme stratejileri ölçeği”nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

PDF

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinleme becerilerine yönelik kullandıkları dinleme öncesi, sırası ve sonrası stratejileri kullanma durumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Dinleme becerisi, eğitim gerektiren bir süreci içerir ve dinlemenin alışkanlığa dönüşebilmesi için bu süreç hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç vardır. Dinleme süreci; dinleme öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamadan meydana gelmektedir. Araştırmaya toplam 400 ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencisi katılmıştır. Çalışmada öncelikle maddelerin hazırlanması, uzman görüşünün alınması (kapsam geçerliliği), ölçeğin ön deneme uygulaması işlemleri gerçekleştirilmiş; ardından veriler üzerinde madde toplam korelasyonu, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenilirliği belirlemek için Cronbach Alpha analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 47 madde ve üç faktörden oluştuğu görülmüştür. Toplam varyansın % 45,335’ini açıklayan ve özdeğeri 1. faktör için 15,933; 2. faktör için 3,213; 3. faktör için 2.162’dir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ,956’dır.Alt boyutlar açısından bakıldığında geliştirilen ölçeğin 1. faktör için ,930; 2. faktör için ,914; 3. faktör için ,830 şeklinde güvenirlilik düzeylerine sahip olduğu görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda 3 faktörlü yapıdan oluşan ölçekte 1. faktörün yük değerleri ,720 ila ,452; 2. faktörün ,724 ila ,463 ve 3. faktörün ,661 ila ,510 arasında değişmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda üç faktörde toplanan maddelerin faktör yükleri ,45 ve üzeridir.Ölçeğin uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.060, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.94, AGFI=.90 ve SRMR=.081 olarak tespit edilmiştir. Analizlerden elde edilen değerlere bakılarak “Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Stratejileri Ölçeği”nin, ortaokul öğrencilerinin dinleme öncesi, sırası ve sonrasında kullandıkları stratejileri belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.14222/Turkiyat1600
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 1885-1904
  • IO Kayıt No : 47775
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları