Merhaba Misafir

6 Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

PDF

Araştırmanın amacı 6 ve 7.sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada betimsel yöntem içerisinde yer alan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu Kırşehir ilinde bulunan, üst-orta-alt sosyoekonomik çevrenin temsil ettiği A,B ve C okullarında öğrenim gören 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden 316 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kocabaş (1997)’ın geliştirmiş olduğu “Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, kız ve erkek öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanların, okulların içinde bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Orta ve üst sosyoekonomik çevre okullarında öğrenim gören ve araştırmanın örnekleminde yer alan öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Sınıf değişkeni açısından incelendiğinde ise 6. sınıf lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca araştırma grubunda yer alan öğrencilerin ailesinde müzikle ilgilenen birey olanların müzik dersine ilişkin tutum puanı ortalamaları olmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD)
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17370/UHMAD.2016721937
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2148-8223
  • Sayı : 8
  • eISSN : 2149-2476
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45164
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.