Merhaba Misafir

“Gevenden Ancak Diken Çıkar”: Süyûtî’nin Gözüyle Ulema Ve Siyaset

PDF

Memlükler dönemi Kahire’sinde yaşayan Celâlüddîn es- Süyûtî’nin (ö. 911/1505) aklî ve naklî ilimlere dair yaklaşık beş yüz eser kaleme aldığı ifade edilmiş ve yazdığı eserler nitelik itibariyle İslam dünyasının tamamında rağbet görerek bütün İslam coğrafyasına yayılmıştır. Süyûtî, siyasi hayatında âlim sorumluluğunu sürekli gözetmiş ve dönemindeki birçok siyasi ve sosyal meseleye müdahil olmuştur. O, sultan ve ulema arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair yazdığı risalelerle sünnet-i seniyyeye göre bir âlimin ideal siyasi tavrını resmetmeye çalışmıştır. Bu makalede Süyûtî’nin eserleri dikkatle incelenmiş ve siyasete dair yirmi iki risalesinin olduğu tespit edilmiştir. Nitekim bunlardan birisi de Süyûtî’nin Mâ revâhü’l-esâtîn fi ademi’l-mecîi ile’s-selâtîn adlı risalesi olup yönetici ve âlim ilişkisini düzenleyen rivayetlerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Müellif, daha sonra bu eserin özeti mahiyetindeki er-Risâletü’s-Sultâniyye’yi hazırlayarak sultana sunmuştur. Eser sultanın huzurunda okunmuş ve sultan gerek rivayetlerden gerekse Süyûtî’nin bu tavrından dolayı üzülmüştür. Ayrıca bu çalışmada yöneticilerle içli dışlı olmanın sünnete uygun olmadığı Süyûtî’ninyaşantısından örneklerle gösterilmiş ve bu doğrultuda müellifin siyasi biyografisi inşa edilmiştir. Buna ilaveten risalenin tercümesinin de yapıldığı bu çalışmayla eserin dünya kütüphanelerindeki yazmaları tespit edilip muhtevası ve kaynakları hakkında da bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 35
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43900
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı