Merhaba Misafir

Ebû Medyen Şuayb El-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi

PDF

Mağrib’in Cüneyd’i diye tanımlanan Ebû Medyen, Muhyiddin İbnü’l- Arabî gibi Mağrib sufilerini etkilemiştir. Muvahhidler dönemi Endülüs, Fas ve Cezayir topraklarında hayatını sürdürmüştür. Aldığı güçlü eğitimle İslâmî disiplinlerde saygın bir konuma ulaşmış ve bilhassa tasavvufî hayata dair yaklaşımları ile dikkat çeken bir isim olmuştur. Horasan tasavvuf geleneğinin fütüvvet anlayışını takip etmiştir. Onun tasavvuf anlayışını üç ana başlık altında özetleyebiliriz: 1. Tasavvufî Ahlâk Telakkisi: Ebu Medyen bu hususta dokuz esası gerekli görür: Allah’a ulaşmayı hedefleyen müridin öncelikli olarak tövbe etmesi ve pişmanlığını arzetmesi, Kur’an ve sünnete dayalı dînî anlayışının benimsenmesi, zühd sahibi olması, fakr duygusuna bürünmesi, sıdk ve ihlâsa sahip olması, tevekkül etmesi, fütüvvet yoluna koyulması, sohbet ve hizmette bulunması ve âdâba riayet etmesi gerekmektedir. 2. Seyr u Süluk Metodu: Bu hususta da beş esasa dikkat çeker: Mürşid-i kâmilin vasıfları, dervişin sıfatları, riyâzet ve mücâhede, zikir ve semâ’, seyahat etmek. 3. Marifet ve Varlık Nazariyesi.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42367
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi