Merhaba Misafir

İstanbul Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nün Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Sürecinde Personelin Yaklaşımının Belirlenmesi

PDF

Çalışmamızda, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personelin toplam kalite yönetimine geçiş çalışmalarının kurum personeli üzerinde bıraktığı etkilerini araştırmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Toplam Kalite Yönetimi uzmanlarınca hazırlanan ve okullarda uygulanan Toplam Kalite Yönetimi’ne ilişkin kırk bir sorulu anket formu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne uyarlanarak çalışan personele uygulanmıştır. Okul yerine kurum denmiştir. Seksen dokuz erkek, yirmi bir bayan toplam yüz on kurum çalışanına Toplam Kalite Yönetimine etki edecek olan faktörler 4 ana başlık altında toplanmış ve buna göre hazırlanan anket uygulanmıştır. Bu ana başlıklar; 1.Liderlik, 2.Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, 3. Tedarikçilerle ilişkiler, 4. Müşteri odaklı organizasyon’dur. Kurumda çalışan personelin kişisel özelliklerine göre cinsiyetleri, yaş grupları, kurumda çalışma süreleri, görev unvanları ve eğitim seviyeleri açısından kurumlarında uygulanan toplam kalite uygulamasına bakış açılarında farklılıklar araştırılmıştır. Toplam Kalite Yönetimi bakışları arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmek için, anketten elde edilen veriler SPSS 13 programında kaydedilerek, frekans, çapraz tablo ve ki-kare karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmamızın sonucuna göre; kurum personelinin cinsiyetleri, yaş grupları, kurumda çalışma süreleri, kurumdaki görevleri ve eğitim düzeyleri ile kurumlarında uygulanan toplam kalite yönetimine bakışlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2008
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41713
  • Yayıncı : J-Human Sciences