Merhaba Misafir

Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Ve Bunları Etkileyen Faktörler

PDF

Bu araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını saptamak ve beslenme alışkanlıklarında etkili olan faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 224 lisans öğrencisi oluşturdu. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Bu çalışmaya 208 öğrenci katıldı. Veri toplama aracı olarak sosyo-demoğrafik özellikler ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili 24 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılarak ortalamaları, frekans ve yüzde (%) dağılımları bulunarak, öğrenci lerin sosyodemoğrafik özelliklerinin beslenme alışkanlıklarındaki etkisini ölçmek için ki-kare (x2) testi uygulandı. Ki-kare (x2) testi için % 95 güven aralığında p<0,01 ile p< 0,05 önemli derecede farklı kabul edildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamalarının erkeklerde 21,9±2,07, bayanlarda ise 21,12±2,25 olduğu belirlendi. Yapılan bu araştırmada özellikle zaman (% 46,6) ve iştahsızlık (% 26,4) gibi nedenlerden dolayı öğrencilerin % 83,2’sinin öğün atladıkları belirlendi. Öğrencilerin % 61,5’nin düzenli kahvaltı yapmadıkları, düzenli kahvaltı yapan öğrencilerin oranının oldukça düşük (% 38,5) olduğu tespit edildi. Öğrencilerin % 47,1’nin 2 öğün beslendikleri görülürken, sabah ve öğleye göre akşam öğünlerini daha düzenli aldıkları belirlendi. Öğrencilerin yemek tercihlerinde sevdikleri yemekler (%59, 6), yemeklerin temizliği (% 48,6) ve doyurucu (% 39,4) olmasına dikkat ettikleri görüldü. Çalışmaya katılan öğrencilerin sadece % 14,4’nün dengeli ve düzenli beslendiklerine, %45,7’sininde kısmen dengeli beslendiklerine inandıkları belirlendi. Öğrencilerin sosyo-demoğrafik özelliklerinin beslenme durumlarında etkili olduğu; yurtta kalan, ekonomik durumu iyi olan ve beslenme bilgi düzeylerinin yeterli olduğuna inanan öğrencilerin, daha az öğün atladıkları ve daha düzenli kahvaltı yaptıkları tespit edildi. Sonuç olarak; Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beslenme eğitimlerinin ve beslenme bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, sık öğün atlayarak büyük bir bölümünün iki öğün beslendiği, düzenli kahvaltı yapan öğrencilerin oranının oldukça düşük olduğu belirlendi. Ayrıca yurtta kalan, ekonomik durumu iyi olan ve beslenme bilgi düzeylerinin yeterli olduğuna inanan öğrencilerin daha az öğün atladıkları, daha düzenli kahvaltı yaptıkları ve daha düzenli beslendikleri görüldü.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41131
  • Yayıncı : J-Human Sciences