Merhaba Misafir

Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimin Değerlendirilmesi

PDF

Gerçekleştirilen çalışmada, lisansüstü eğitim yükseköğretimin bir alt sistemi olarak ele alınmış ve eğitim programları ve öğretimi ana bilim dalında verilen lisansüstü eğitim bu alandan mezun yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından değerlendirilmiştir. Nitel araştırma deseni temel alınmış ve örneklem grubunda amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeden yararlanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve içerik analizini desteklemek için de betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda; veriler lisansüstü eğitime giriş, süreç ve sonuç olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarından giriş bölümü ile ilgili olarak lisansüstü eğitime karar verme sürecinde en fazla mesleki gelişim ihtiyacı ve öğretim üyesi teşvikinin etkili olduğu eğitim programlarını ve öğretimini tercih de ise alanın özelliği, kariyer yapma, yeterliklerini artırma ve eğitime katkı sağlama amaçları tespit edilmiştir. Süreç bölümüne yönelik elde edilen önemli bir sonuç öğretim elemanı, yöntem-teknik, araçgereç, değerlendirme ve fiziki ortam değişkenlerinden oluşan eğitim ortamıdır. Öğretim elemanları akademik yeterlik bakımdan olumlu ancak kaprisli olmaları ve bunu yansıtmaları bakımından olumsuz algılanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2014
  • DOI : 10.14687/ijhs.v11i2.2939
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 38526
  • Yayıncı : J-Human Sciences