Merhaba Misafir

5. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Karşı Tutum Ve Motivasyonlarının Okuduğunu Anlama Becerileri İle İlişkisi*

PDF

Bu çalışmanın amacı; 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutumlarım ve okuma motivasyonlarını ortaya koymak ve anlama düzeyi, okuduğunu anlama becerisi, kişisel eğilimden kaynaklanan okuma ve okuldan kaynaklanan okuma dereceleri ile ilişkilerini araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Kars il merkezinde ilköğretim 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz örneklem tekniğinin bir türü olan basit-tesadüfi örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre Kars il merkezindeki 21 okul içerisinden rastgele (Fevzipaşa Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve İmamhatip Ortaokulu) okullar seçilmiştir. Daha sonra bu okullardan küme örnekleme yöntemi ile seçilen 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 0,98 güven düzeyinde 438 kişi olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd, 2014).Veriler; Başaran ve Ateş (2009) tarafından geliştirilen “Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği”, İleri (Aydemir) ve Öztürk (2013) tarafından geliştirilen “Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği”, Yıldız (2010) tarafından geliştirilen “Okuma Miktarı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılarak toplanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 35884
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları