Merhaba Misafir

Anjiotensin Dönüştüren Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) Gen Polimorfizmi

PDF

Anjiotensin Dönüştüren Enzim (ACE), başta renin-anjiotensin-aldosteron sistemi (RAAS) olmak üzere bir çok fizyolojik veya metabolik olayda doğrudan ya da dolaylı etkisi olan bir ekzopeptidazdır. Anjiotensin 1’i vazoaktif ve aldosteron stimülan bir peptid olan anjiotensin 2’ye dönüştürür ve bradikinin’i kinin yıkım ürünlerine parçalar. Anjiotensin 2 ve bradikinin sistem üzerine multipl akut ve kronik etkileri olan güçlü vazoaktif moleküllerdir. İlki güçlü bir vazokonstrüktör, ikincisi ise güçlü bir vazodilatatördür. ACE’in bu özellikleri onu hipertansiyonda, kalp yetmezliğinde, tip 2 diabette ve diabetik nefropati tedavisinde ideal bir hedef haline getirmiştir. İki önemli hormonal düzenleyici sistem (RAAS) ve Kallikrein Kinin Sistemi] üzerindeki yaşamsal rolü nedeniyle ACE yapı ve fonksiyonda önemli bir etkiye sahiptir. ACE’e ait insersiyon/delesyon (I/D) gen polimorfizminin (II, ID, DD) hipertansiyon, kalp yetmezliği, myokardial infarktüs, diabet, diabetik nefropati ve kanser gibi bir çok hastalıkta, hastalığın oluşma riski, şiddeti, seyri ve tedaviye yanıtını etkilediğine dair çalışmalar vardır. Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Sivas ve çevresinde ACE insersiyon/delesyon (I/D) gen polimorfizmi ve allel sıklığını belirlemeyi amaçladık. Normal populasyondan seçilen 222 kişi reverse hibridizasyon yöntemi kullanılarak ACE gen polimorfizmi açısından değerlendirildi. Sonuç: Test edilen olgularda DD genotipi %32.8, ID genotipi %53.2 ve II genotipi %14 olarak bulundu (D allel frekansı 0.59, I allel frekansı 0.41). Sonuçlarımız, ACE gen polimorfizmi ve alel sıklığı açısından araştırma bölgesinin Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Annals of Medical Research
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1300-1744
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1300-1774
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 32320
  • Yayıncı : Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi