Merhaba Misafir

60-72 Aylık Çocuklar İçin Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi'nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

PDF

Bu çalışmanın amacı Samarapungavan, Mantzicopoulos, Patrick ve French (2009) tarafından geliştirilen Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin (Science Learning Assessment) Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara ili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının anasınıfına devam eden 60-72 aylık toplam 301 çocuktan oluşmaktadır. Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri, güvenilirliğinin belirlenmesi için ise KR-20 güvenirlik katsayısı, madde toplam korelasyonu ve test tekrar test korelasyonu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplam 24 maddeden oluşan testin iki faktörlü bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir. Birinci faktör toplam varyansın %18.28’ini, ikinci faktör toplam varyansın %13.09’unu açıklarken; iki alt faktörün birlikte toplam varyansın %31.37’sini açıkladığı görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-3922
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2148-3973
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 3076
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.