Merhaba Misafir

“Hükümet-İ Milliyenin Teşekkülünden Lozan Konferansı’na Kadar” Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan Ve İran’la İlişkilere Dair Bir Dışişleri Raporu

PDF

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından kabul edilen Misak-ı Millî’ninilanından sonra Sevr projesinin uygulanamayacağı endişesine düşen İtilafDevletleri, bu harekete karşı sert tedbirler almaya karar vermiş ve 16 Mart 1920’deİngilizler tarafından İstanbul’un fiilen işgali gerçekleştirilmişti. Bunun üzerineMustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Ankara’da Büyük MilletMeclisi’nin toplanması için Anadolu vilayetlerine yeni bir çağrı yapmıştır. 23 Nisan1920’de toplanan Büyük Millet Meclisi, bir yandan iç politikaya yönelikfaaliyetlerini süratle hayata geçirmeye çalışırken, öte yandan bu mücadeledenbaşarıyla çıkabilmek için Sovyet Rusya ile diplomatik ilişki kurmayı öncelikleriarasına almıştır. Sovyet Rusya’dan alınan para ve silah desteğinin de yardımıylaAnadolu’daki bağımsızlık müğcadelesinin silahlı aşaması Büyük Taarruz’latamamlanmış ve Mudanya Mütarekesi ile siyasi bir sonuca bağlanmıştır.Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılışından başlayıp Lozan Konferansı’nakadar geçen sürede dış politikaya ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında, HariciyeVekaleti tarafından hazırlanarak, büyük olasılıkla Mustafa Kemal Paşa’ya sunulmuşolan Cumhurbaşkanlığı Arşivindeki bu rapor, döneme ilişkin bilinenlerin dışındaönemli ayrıntıları da yansıtması bakımından döneme ışık tutacak niteliktedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 14
  • ISSN : 1303-5290
  • Sayı : 54
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24799
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü