Merhaba Misafir

Hilâfet Ve İktisat

PDF

Konvansiyonel ekonomi , ' bugünkü anlamda müstakil bir bilim dalı olarak Batı dünyasında doğmuş ve evrimini kapitalist gelişmeyle birlikte sürdürmüş, tabiyatıyla da onun varlığını korumayı ve meşruiyet zeminini hazırlamayı adetâ görev bilmiştir. Bu anlamda ekonomi bilimi ekonomik adam (homo economicus) olarak tanımladığı rasyonel egoist bireyin davranışlarının incelenmesine yönelmiştir.Doğal olarak da bu zihniyetle paralellik arzeden bir metodoloji gelişmiştir.Rasyonalite kavramı ekonomik literatürde çoğu zaman özetle, bireyin, maddî refahının maksimizasyonunu gerçekleştirmeye yönelik doğru tercihlerde bulunmak suretiyle öz-çıkarını tatmin etmesi anlamında kullanılmaktadır.Öz-çıkarın tatmininin maksimizasyonu yolundaki çabaların da doğa kanunlarınauygun olarak görünmez bir elin yardımıyla kamu yararına sonuçlanacağı savunulmaktadır. Batılı ferdin hayat felsefesinde, ' hakk ' tahakkuku için kıstas vazifesi gören dinî değerlere ve ahlakî kurallara kaynaklık eden vahyi bilginin yerini artık kendisi için faydalı olanın bilgisiyle donanmış (!) rasyonel bireyin öz-çıkarı almıştır. Öz-çıkarın tatmini nasılsa toplumsal mutluluğu sağlamaya yetmektedir! Batılı ekonomik sistemler bilimsellik adına'Nasıl?' sorusunun cevabını aradıkları için hikmetlere götüren 'Niçin?' sorusuyla ilgilenmemektedir. Zira inanç ve ahlâktan soyutlanan rasyonalizm hikmetleri kavramaktan acizdir; hakka götüren belli bir kıstası olmadığı için objektif sonuçlara varamamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 1996
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24568
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı