Merhaba Misafir

2006 Yılında Ödenmesi Gereken Emlak Vergisi İle İlgili Açıklamalar

PDF

213 say›l› Vergi Usul Kanununun(1) 49/b maddesi gere€ince arsa ve arazilere ili¾kin asgari ölçüde birim de€erleri; takdir komisyonlar› taraf›ndan dört y›lda bir yap›lmakta olup, en son takdir i¾lemleri 2002-2005 y›llar› için 2001y›l›nda yap›lm›¾t›r. Bu neden ile 2006-2009 y›llar›na ili¾kin asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim de€er takdirleri 2005 y›l›nda yap›lm›¾t›r. Yap›lan takdir i¾-lemlerine göre 2006-2009 y›llar› aras›nda ödenecek olan emlak vergisi ile ilgili hususlar a¾a€›da aç›klanm›¾t›r.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 29
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 211
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 23691
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği