Merhaba Misafir

Görme Engellilerde Depresif Belirtilere Yönelik Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Etkililiği

PDF

Bu araştırma, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının görme engelli bireylerin depresif belirti düzeyleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, görme engellilere hizmet veren bir rehabilitasyon merkezine devam eden ve yaşları 18 - 41 arasında değişen 9 kadın 12 erkek toplam 21 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların depresif belirti düzeyleri Beck tarafından geliştirilen “Beck Depresyon Ölçeği ” ile ölçülmüştür. Ön test ölçümünün ardından çalışma grubunda yer alan bireylere 10 oturumdan oluşan 90 dakika süren Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programı uygulanmıştır. Uygulamaların bitiminden sonra aynı ölçme aracı son test olarak uygulanmıştır. Tek grup öntest - sontest kontrol grupsuz desenin kullanıldığı çalışmada veriler, Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler katılımcıların depresyon puanlarının anlamlı düzeyde azaldığını göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Nesne (Psikoloji Dergisi)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2147-6489
  • Sayı : 6
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 23606
  • Yayıncı : Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü