Merhaba Misafir

“Küreselleşme” (Globalization) Olgusu Çerçevesinde “Dünya Müziği” (World Music) Kavramı

PDF

Bu çalışmada, “Dünya Müziği” (World Music) küreselleşme olgusu çerçevesinde ele alınmıştır. Endüstri devrimi ve özellikle 20. Yüzyılın ikinci yansında ivmesini artıran modernleşmeye bağlı gelişmelerin toplumlann kültürleri üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, kültürün değişmez bir parçası olan müziğin de bu gelişmelerden payını aldığı görülmektedir. Çalışmada, kapitalist ekonomik sistemin hızlandırdığı teknolojik ve endüstriyel gelişimin “Dünya Müziği” kavramım oluştunna süreci, müzikolojik ve sosyolojik boyutlanyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 20. yüzyılın başlarında, öncelikle sinema ve müzik, dalıa sonrasında diğer kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler, “Kültür Endüstrisi” kavramıyla açıklanmaya başlamış, sonrasında popüler kültürün ve müziğin devamı ve popüler müziğinbir alt türü olan WoiidMusic sektörünü beraberinde getinniştir. Kapitalist ekonomik sistemin beslediği küreselleşme sayesinde oluşan yerel kültür ürünlerinin dünyaya pazarlanması olgusu; pop, rock ve caz gibi kültür ürünlerini tüketen Batı dünyasının, Baü dışı müzik kültürleriyle ilgilenir ohnasım ve bu kültür ürünlerinin dünyaya pazarlatmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda ise, dünya halklarının müziği şeklinde de adlandırılacak olan “World Music” türü ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada “world music” olgusu, küreselleşme, kapitalizm ve müzik şirketlerinin ürünlerinden örnekler verilerek ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD)
  • Yıl : 2015
  • DOI : 10.17370/UHMAD.2015514641
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-8223
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2149-2476
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 23338
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.