Merhaba Misafir

Beden Eğitimi İle Diğer Alanlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlik Algıları Ve Tutumlarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

PDF

Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ile diğer alanlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik algıları ve tutumlarını belirlemek, bu algılar ve tutumların; öğrencilerin kişisel bilgilerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. Çalışmaya, 48’i beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören 411 4.sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ‘Aday Öğretmenin Kendine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği (Çakır ve diğ., 2000)’ ve ‘Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği (Erkuş ve diğ., 2000)’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bölüm değişkenine göre değişmediği (p>0.05); beden eğitimi öğretmeni adaylarının yeterlik algılarının akademik başarı durumu değişkenine göre (p

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 4
  • ISSN : 1309-0356
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0356
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 22933
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi