Merhaba Misafir

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na Başvuran Kadın Ve Erkek Adayların Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya 192 kadın ( yaş= 19.56±1.71) 407 erkek ( yaş= 20.05±1.92) olmak üzere toplam 599 öğrenci ( yaş= 19.89±1.87) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemeye yönelik geliştirilen “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımsız t-testi analiz sonuçları kadın ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur, p>.05. Kadın ( = 4.66) ve erkek ( = 4.59) adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları benzerlik göstermekle birlikte 3 puan üzerinde ve olumludur. Bununla birlikte adayların yaşları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS puanları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacı ile Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları adayların yaşları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında (r= .06, n= 599, p> .05) ve YGS puanı ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanı arasında (r= -.003, n= 599, p> .05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 5
  • ISSN : 1309-0356
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1309-0356
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 22919
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi