Merhaba Misafir

Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

PDF

Günümüzde çalışma hayatında son yıllarda sıkça üzerinde durulan konulardan biride tükenmişlik sendromudur. Özellikle insan ilişkilerinin ve yüz yüze iletişimin yoğun olduğu meslek gruplarından biri olan akademisyenlik mesleği için tükenmişliğin önem arz ettiği söylenebilir. Bu doğrultuda çalışmada, akademisyenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre (cinsiyet, yaş ve eğitim durumu) farklılaşıp farklılaşmadığının saptanması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illerinde bulunan vakıf Üniversiteleri’nde çalışan 830 sayıda akademik personel oluşturmaktadır. Bu amaçla katılımcıların tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak bir anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde, Katılımcıların demografik özellikleri ikinci bölümde ise mesleki tutumlarını belirleyici sorular sorulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Ölçüm aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.924 olarak tespit edilmiştir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, ANOVA ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, katılımcılara ilişkin değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim) tükenmişlik düzeyine yönelik uygulanan ölçeğin çoğu alt boyutlarında farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi (UHEYAD)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-8207
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2149-2492
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18984
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.