Merhaba Misafir

Kültürel Mirasın Çizgi Film Senaryolarında Kullanılması

PDF

Toplumların sözlü kültürlerine ait ürünler zaman içerisinde değişip dönüştürülerek farklı anlatılara kaynak oluşturmuşlardır. Bu sözlü kültür ürünleri kimi zaman bir edebi metne, kimi zamansa bir senaryoya aktarılmışlardır. Çizgi filmler de bu sözlü kültürün getirisi geleneksel kaynaklardan faydalanan sanat dalları arasındadır. Mitolojiler, masallar, halk hikâyeleri, efsaneler, destanlar, ninniler ve daha pek çok geleneksel anlatı çizgi film senaryoları için önemli birer kaynak oluşturmaktadır. Ba-tı’da Walt Disney, Doğu’da ise Stüdyo Ghibli gibi Dünya’nın önde gelen animasyon stüdyoları geleneksel anlatıların klasikleşmiş unsurlarını çizgi film senaryolarında yeniden kullanmak ve yinelemek yoluyla güncelle-mektedirler. Böylece kültürel hafıza süreklilik göstermektedir. Türkiye’de ise sinema ve çizgi filmde senaryo anlamında özgünlük ve yaratıcılık en temel sorundur. Bu çerçevede Türkiye’de çizgi film senaryolarının konu ve yaratıcılık anlamında yaşadığı kısır döngüden kurtulmasının, Türk kül-türü içerisinde süregelen geleneksel anlatıların senaryolarda kullanmaya başlamasıyla mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, çizgi film senaryolarında geleneksel anlatılardan nasıl yararlanılabileceğini or-taya koymak amaçlanmaktadır. Türkiye’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümünde yürütülmekte olan “Öykü Ta-sarımı” dersinde “geleneksel anlatıların çizgi film senaryolarında kulla-nımı”na yönelik gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler kendi coğrafyaları-nın kültürel miraslarını kullanarak farklı içeriklerde senaryo uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Böylece özgün ve ulusal bir çizgi film geleneğinin ortaya çıkarılmasında kültürel mirasın ne denli zengin bir kaynak oluştur-duğu ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-7874
  • Sayı : 37
  • eISSN : ISSN 2564-6915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18912
  • Yayıncı : TÜBAR