Merhaba Misafir

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi1

PDF

Bu çalışmada beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının, beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2013–2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören farklı sınıf düzeylerinden toplam 163 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Ünlü (2011) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenirliliği, 88 olan ‘Beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmış ve öğretmen adaylarının tutum ölçeğine verdikleri cevaplardan elde edilen veriler SPSS-20 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında cinsiyet ve sınıf düzeyi, değişkenlerine göre farklılıklar tespit edilmiş, yaşam yeri, aile aylık geliri ve anne-baba öğrenim durumu değişkenlerine göre farklılıklar tespit edilmemiştir.

Yayınlandığı Kaynak : SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2015
  • ISSN : 2146-8508
  • Sayı : 16
  • eISSN : 2147-1711
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16344
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.