Merhaba Misafir

Aile Mahkemelerine Başvuran Ve Boşanma Sürecinde Olan Ailelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

PDF

Araştırmanın amacı Ankara 3. Aile Mahkemesine başvuran boşanma sürecinde olan bireylerin problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından düzenlenen soru kağıdı ve Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin %42,9’u erkek, %57,1’i ise kadındır. Araştırmaya katılan bireylerin genel olarak (%66) 31‐ 50 yaş aralığında dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında, %40,5’inin lise mezunu, %26,2’sinin ise üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre erkek katılımcıların problem çözme becerilerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyleri ile “Problem Çözme Envanteri” puan ortalamalarına bakıldığında her iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 19
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 184
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1578
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği