Merhaba Misafir

'Probleme Dayalı Öğrenme Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Olușturucu Faktörler Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özelliklerinin Araștırılması

PDF

Amaç: Bu çalıșmanın amacı, “Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Olușturucu Faktörler Ölçeği”nin Türkçeye çevirisinin yapılması ve psikometrik özelliklerinin araștırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Ölçeğin Türkçe çevirisi ve “Sosyodemografik Bilgi Formu”, entegre sistemle eğitim gören toplam 632 Dönem 1-3 öğrencisine uygulanmıștır. Ölçeğin içsel yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenilirliği de Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiștir. İkinci așamada faktör skorları, seçilen sosyodemografik özellikler açısından karșılaștırılmıștır. Bulgular: DFA sonucunda, ölçeğin “Tıp Öğretimi” ve “Kișisel Konular” olarak isimlendirilen mevcut iki faktörlü yapısı doğrulanmıștır. Cronbach alfa değerleri, “Tıp Öğretimi” faktörü için 0,80, “Kișisel Konular” faktörü için 0,78 olarak bulunmuștur. “Tıp Öğretimi” açısından, dönem-3 öğrencilerinin, kız öğrencilerin, psikososyal destek alanların ve ebeveynleri okuryazar olmayanların stres algı düzeyleri daha yüksek; aile evi / tek evde yașayanlarınki daha düșük olup; bu farklılıklar istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuștur. “Kișisel Konular” faktörü için aynı özellikler değerlendirildiğinde, psikososyal destek alanların ve ebeveynleri okuryazar olmayanların stres algı düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiștir. Sonuç: Türkçe çevirisinin psikometrik özellikleri gösterilen “PDÖ Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Olușturucu Faktörler Ölçeği”, Türkiye'de PDÖ müfredatının uygulandığı tıp fakültesi öğrencilerinin tıp öğretimi ve kișisel konularla ilgili stres algı düzeylerini belirlemede kullanılabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.1501/Tıpfak_000000849
  • Cilt : 66
  • ISSN : 0365-8104
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1307-5608
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14464
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi