Merhaba Misafir

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uygulanan Yabancı Dil (İngilizce) öğretim programının değerlendirilmesi (Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO örneği)

PDF

Meslek Yüksekokullarına okutulan Yabancı Dil (İngilizce) dersi temel düzeyde dil becerilerini sağlayıcı niteliktedir. Eğitimde uygulanan programların verimliliğini ve başarısını ortaya çıkarmada öğretim programlarının değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Harran Üniversitesi Meslek Yükseko-kulunda uygulanmakta olan Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programının öğ-renci görüşlerine yönelik olarak bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile de-ğerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi Yabancı Dil (İngilizce) dersini almış ve almakta olan küme örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşı-labilen ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki de-ğerlendirmelerinin tespit edilmesinde Karataş (2007: 82) tarafından geliştirilen “Öğrenci Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencile-rin İngilizce dersi öğretim programını kısmen yeterli buldukları, öğretim programı hakkındaki değerlendirmelerinin bölüm değişkenine göre anlamlı farlılık göster-diği (p<0.05), buna karşılık program hakkındaki değerlendirmelerinin cinsiyet ve yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05).

Yayınlandığı Kaynak : Kesit Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-9225
  • Sayı : 21
  • Sayfa Aralığı : 84-100
  • IO Kayıt No : 113194
  • Yayıncı : Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları