Merhaba Misafir

Sınıf öğretmenlerinin hikâye haritası yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmada Türkçe derslerinde okuduğunu anlama yöntemlerinden hikâye haritası yöntemine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel modele göre tasarlanmış olan çalışmada görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Siirt il merkezi, Eruh ilçesi ve il merkezine bağlı köy okullarında görev yapan 32 sınıf öğretmenidir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde hikâye haritası yöntemine ilişkin görüşleri 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme sonrası elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun (%93,8) hikâye haritası yöntemi hakkında bilgi sahibi olduğu ve bu bilginin formal ve informal yollarla edinildiği tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenleri hikâye haritası yönteminin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.42180
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 400-414
  • IO Kayıt No : 112027
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak